Opis funkcji i programowania zegarów sieci TIMELINE

Do tablicy opisującej strukturę Menu Głównego Do opisów programowania poszczególnych funkcji Do opisu poszczególnych zegarów

1. Ustawianie. ®

Aby wejść do menu głównego należy wprowadzić kod (hasło) użytkownika. Po dokonaniu tego - w górnym wierszu wyświetlany jest napis "MENU GŁÓWNE". Jeżeli jest inaczej należy użyć klawisza   odpowiednią ilość razy. 

1.a. Ustawianie czasu.  Ustawianie ®

Przy pomocy klawiszy   lub   wybieramy pozycję "Ustawianie" i wciskamy . Po wybraniu pozycji "Czas" ponownie wciskamy   i przechodzimy do ustawiania czasu. 

Następnie korzystając z klawiszy   i   możemy ustawiać kolejno godziny, minuty i sekundy. Każdy parametr zatwierdzamy klawiszem Enter, po czym kursor przechodzi do następnej pozycji. Klawisz   służy do porzucenia ustawiania.

1.b. Ustawianie daty.  Ustawianie ®

Postępujemy podobnie jak przy ustawianiu czasu. Ustawiamy kolejno rok, miesiąc, dzień oraz dzień tygodnia.

2. Bieżący czas. ®

Wyświetla ustawioną datę i czas zegara. Wciśnięcie dowolnego klawisza powoduje przejście do wpisywania kodu wejścia. Wpisanie poprawnego kodu umożliwia powrót do menu programu.

3. Programuj zegar. ®

Wszystkie funkcje tego menu służą do programowania parametrów zegarów podrzędnych (korytarzowych lub pokojowych). Funkcje te są aktywne dopiero po połączeniu sterownika Master z jednym lub większą liczbą zegarów łączem RS 485.

3.a. Ustaw port.  Programuj zegar ®

Służy do ustawiania portu (adresu logicznego) zegara - córki. Najpierw wpisujemy stary numer,  Fabrycznie nowy zegar ma ustawiony adres '00'.

 USTAW  PORT
 Stary numer - 00

a następnie nowy.

 USTAW  PORT
 Nowy numer - 05

Uwaga!

Ustawiane adresy zegarów - córek, muszą być niepowtarzalne (w jednej sieci). Dlatego też, gdy sieć złożona jest z większej liczby zegarów, ustawianie adresu należy przeprowadzić indywidualnie dla każdego zegara przed połączeniem całej sieci, łącząc go bezpośrednio z modułem Master. W  czasie nadawania Numeru portu nowemu urządzeniu lub zmieniania jego Numeru na inny, nie może być podłączone do sieci inne urządzenie, posiadające Numer Portu równy Numerowi nowo nadawanemu lub Numerowi, który miało poprzednio, urządzenie podlegające przeprogramowaniu !

Radzimy stosować następujący sposób ustawiania nowych urządzeń:

 • nie używać w sieci Numeru Portu='0'
 • przy pracującej sieci można podłączyć kolejne nowe urządzenie (ma nr='0')
 • ustawić mu żądany Numeru Portu >'0'
 • można dołączyć w celu ustawiania następne urządzenie nowe ( z nr='0')
Ten sposób może ułatwić organizacyjnie proces nadania numerów wielu zegarom przeznaczonym do różnych obiektów - zapobiega sytuacji, gdy cała sieć po indywidualnym zaprojektowaniu numerów, po włączeniu nie pracuje dobrze (na skutek pomyłki).

3.b. Wyświetlanie.  Programuj zegar ®

Służy do zaprogramowania parametrów wyświetlanych przez dany zegar (czasu, daty lub temperatury). Najpierw określamy Numer Portu (adres) ustawianego zegara , następnie określamy czy parametr ma być wyświetlany ("TAK-NIE") oraz czas wyświetlania (w sekundach). Czas wyświetlania równy zero (t=0s) oznacza nieskończoność (wyświetlanie ciągłe).

3.c. Pora dzień- noc.   Programuj zegar ®

Każdy zegar po dołączeniu czujnika temperatury, steruje wyjściem termostatu według ustawionej temperatury dla pory dziennej oraz nocnej 

Funkcja służy do ustawienia czasu przejścia termostatu zegara z pory dziennej na nocną.

W pierwszym etapie określamy Numer Portu (adres) ustawianego zegara, a następnie godziny i minuty granicy przejścia do temperatury nocnej.

3.d. Pora noc- dzień.   Programuj zegar ®

Służy do ustawienia czasu przejścia termostatu zegara z pory nocnej na dzienną.

Ustawiamy analogicznie jak w pkt. c)

3.e. Temperatura w dzień.  Programuj zegar ®

Ustawianie temperatury termostatu w dzień.

3.f. Temperatura w nocy.  Programuj zegar ®

Ustawienie temperatury termostatu w nocy.

3.g. Weekendy.  Programuj zegar ®

W normalnym programie sterowania temperaturą jest przedział czasowy w którym obowiązuje tylko temperatura "noc". Mogą to być warunki obowiązujące np.: w czasie wolnym od pracy.

Czas weekendu, indywidualnie dla każdego zegara, jest zaprogramowany jako dzień tygodnia i godzina rozpoczęcia ( np.: Pt -17 {zawsze pełne godziny}) oraz zakończenia (np.: Pn - 06)

Dodatkową możliwością w zegarze ZP-1 jest ustawianie z jego własnej klawiatury, weekendu o czasie określonym jako zadana liczba godzin i startowanego ręcznie np: w momencie opuszczania pomieszczenia. Czas ten "nakłada" się na czas weekendu ustawiony standardowo (suma logiczna).

3.h. Temperatura alarmowa dolna.  Programuj zegar ®

Ustawianie temperatury której przekroczenie w dół będzie traktowane jako alarm zbyt niskiej temperatury w pomieszczeniu. Umożliwia to kontrolę czy system ogrzewania pmieszczenia działa prawidłowo.Próg ten należy ustawiać poniżej niższej z wartości "noc" i "dzień" dla stabilizacji temperatury w pomieszczeniu.

3.i. Temperatura alarmowa górna.  Programuj zegar ®

Ustawianie temperatury której przekroczenie w górę będzie traktowane jako alarm zbyt wysokiej temperatury w pomieszczeniu. Pozwala to kontrolować np.: zagrożenia pożarowe. Próg ten należy ustawiać wyżej niż wartość "noc" czy "dzień" dla stabilizacji temperatury w pomieszczeniu.

3.j. Zezwolenia.  Programuj zegar ®

Ustawianie indywidualnych zezwoleń na obsługę następujących rodzajów alarmów (meldunków) odczytywanych z zegarów - córek:

 • Stabil.temp - zezwolenie na pracę termostatu
 • Al. napadowy - meldunek do zegara - matki o napadzie
 • Al. pożarowy - meldunek do zegara - matki o zagrożeniu pożarowym

4. Programy czasowe. ®

Funkcje umożliwiają programowanie 2 wyjść niezależnie w rytmie dobowym lub tygodniowym. Ponadto Tajmer 1 można zablokować w okresach wpisywanych w punkcie 4.a.4. (Blokady tajmera). Programowanie tajmera 1. i 2. odbywa się identycznie, z wyjątkiem blokad, które są dostępne tylko w Tajmerze 1.

4.a. Tajmer 1.  Programy czasowe ®

W menu Tajmer 1 ustawia się niżej wymienione funkcje:

4.a.1. Dodaj pozycję .  Programy czasowe/Tajmer 1 ®

Dopisywanie nowej pozycji tajmera. Wyświetlany jest numer pozycji tajmera (Tm1#002- Tajmer 1, pozycja 2). Najpierw ustawiamy początkowy dzień tygodnia np. "Pn" oraz końcowy dzień tygodnia. Jeżeli funkcja ma być aktywna we wszystkie dni tygodnia to wpisujemy - "Pn-Nd", natomiast gdy chcemy włączyć tylko we wtorki to wpisujemy "Wt-Wt". 

Kolejnym etapem jest ustawienie czasu włączenia (godzina, minuta, sekunda), a następnie czasu włączenia wyjścia (max do 255 sekund). Jeżeli ustawimy czas włączenia wyjścia na 0, to musimy jeszcze określić stan tj. włączenie ("Włącz") lub wyłączenie ("Wyłącz") wyjścia.

4.a.2. Przeglądanie + korygowanie.  Programy czasowe/Tajmer 1 ®

Funkcja służy do kontroli i edycji kolejnych kroków programu tajmera. Przy pomocy klawiszy   możemy przeglądać kolejne pozycje. Klawiszem   wracamy do menu. 

 Tm1#001  D=Pn - Pt
 10:00:00 t=254s  

Po wciśnięciu klawisza Enter w dolnym wierszu wyświetlacza pojawia się migający kursor i napis pierwszej funkcji "Korekta pozycji".

Za pomocą klawiszy   i   możemy wybierać jedną z trzech funkcji:

4.a.2.I. Korekta pozycji.  Programy czasowe/Tajmer 1/Przeglądanie +.. ®

Umożliwia zmianę wartości poprzednio wpisanej pozycji.

4.a.2.II. Wstaw przed pozycję.  Programy czasowe/Tajmer 1/Przeglądanie +.. ®

Umożliwia wstawienie nowej pozycji przed aktualnie wyświetlaną, 

4.a.2.III. Kasuj pozycję.  Programy czasowe/Tajmer 1/Przeglądanie +.. ®

Kasuje aktualnie wskazywaną pozycję 

4.a.3. Kasuj cały program.  Programy czasowe/Tajmer 1 ®

Powoduje skasowanie wszystkich pozycji programu tajmera, umożliwiając pisanie go od początku. 

4.a.4. Blokady Tajmera.  Programy czasowe/Tajmer 1 ®

Blokady tajmera służą do zablokowania Tajmera 1 na określony czas. Określa się datę, czas początku i zakończenia blokady. 

Przykład : 

Tajmer ma być aktywny z wyjątkiem okresów: od 1.września do 20 grudnia oraz od 2 stycznia do 30 czerwca.

Blokada nr 1 Pocz.: 1-Wrz g.00:00 kon: 20-Gru g .23.59

Blokada nr 2 Pocz.: 2-Sty g.00:00 kon: 30-Cze g. 23:59

Jeżeli data początku jest większa od daty końca oznacza to przejście przez rok np.:

gdy pocz. : 10.Gru g.10:00 kon: 31.Sty g.15:00 to blokada jest aktywna od 10.grudnia godz. 10:00 do 31 stycznia godz. 15.

4.a.4.I. Dodaj blokadę.  Programy czasowe/Tajmer 1/Blokady Tajmera ®

Służy do dodawania kolejnych pozycji (kolejnych przedziałów czasu na liście ) blokad. Wyświetlany jest numer blokady. Określamy dzień i miesiąc oraz godziny i minuty początku i końca blokady.

Określanie początku blokady: 

 Blokada   nr=02
 Od:   01-Wrz  00:00 

określanie końca blokady:

 Blokada   nr=02
 Do:   20-Gru  23:59 

4.a.4.II. Przeglądanie.  Programy czasowe/Tajmer 1/Blokady Tajmera ®

 Blk   01-Wrz  00:00
 #02   01-Gru  23:59

Funkcja umożliwia przeglądanie programu blokad (klawisze  ), klawiszem   wracamy do menu.

4.a.4.III. Kasuj wszystkie.  Programy czasowe/Tajmer 1/Blokady Tajmera ®

Umożliwia skasowanie wszystkich pozycji blokady.

4.a.4.IV. Kasuj ostatnią.  Programy czasowe/Tajmer 1/Blokady Tajmera ®

Służy do skasowania ostatniej (o największym numerze) pozycji blokady.

4.b. Tajmer 2.  Programy czasowe ®

Programowanie Tajmera 2 odbywa się identycznie jak Tajmera 1, z wyjątkiem możliwości czasowego (programowanego) blokowania jego pracy. Istnieje tylko możliwość bezwzględnego zablokowania jego pracy (pkt. 5.b.)

5. Konfiguracja. ®

Umożliwia wykorzystanie wszystkich możliwości zegara - matki ZC-1 w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Obejmuje to uaktywnianie tajmerów, konfigurowanie alarmów, sposób wykorzystania wyjść sterujących, współpracę z odbiornikiem DCF, czas letni/zimowy oraz możliwość zmiany kodu zabezpieczającego dostęp do Menu.

5.a. Stan tajmera 1.  Konfiguracja ®

(Aktywny - Wyłączony)

Umożliwia zablokowanie tajmera 1 niezależnie od wpisanego programu oraz blokad.

5.b. Stan tajmera 2 .  Konfiguracja ®

(Aktywny - Wyłączony)

Umożliwia zablokowanie tajmera 2 niezależnie od wpisanego programu.

5.c. Alarmy .  Konfiguracja ®

Ustawianie konfiguracji poszczególnych alarmów (zgłaszania, czasu trwania alarmu, czasów sygnału i przerwy)

5.c.1. Alarm specjalny .  Konfiguracja ®

Pozwala ustawić konfigurację alarmu wyzwalanego przyciskiem PK (Alarm) (patrz Konfiguracja)

5.c.1.I Zgłaszanie alarmu .  Konfiguracja ®

(Dozwolone - Zakazane)

Umożliwia zablokowanie zgłaszania alarmu .

5.c.1.II Kryterium alarmu .  Konfiguracja ®

(rozwarcie - zwarcie klucza PK), 

Pozwala ustawić, kiedy będzie zgłaszany alarm: w momencie zwarcia lub rozwarcia klucza.

5.c.1.III Czasy alarmu.  Konfiguracja ®

Ustawianie czasu trwania alarmu (od 1..255s), czasu sygnału (od 0.1 do 9.9s) i czasu przerwy (od 0.1s do 9.9s)

5.c.2. Alarmy pożarowy.  Konfiguracja ®

5.c.2.I Zgłaszanie alarmu .  Konfiguracja ®

(Dozwolone - Zakazane)

Umożliwia zablokowanie zgłaszania alarmu .

5.c.2.II Czasy alarmu.  Konfiguracja ®

Ustawianie czasu trwania alarmu (od 1..255s), czasu sygnału (od 0.1 do 9.9s) i czasu przerwy (od 0.1s do 9.9s)

5.c.3. Alarmy napadowy.  Konfiguracja ®

5.c.3.I Zgłaszanie alarmu .  Konfiguracja ®

(Dozwolone - Zakazane)

Umożliwia zablokowanie zgłaszania alarmu .

5.c.3.II Czasy alarmu.  Konfiguracja ®

Ustawianie czasu trwania alarmu (od 1..255s), czasu sygnału (od 0.1 do 9.9s) i czasu przerwy (od 0.1s do 9.9s)

5.d. Wyjścia.  Konfiguracja ®

5.d.1. Wyjście W1.  Konfiguracja/Wyjścia ®

Przyporządkowanie do wyjścia W1 rodzaju zdarzenia:

 • Tajmer 1
 • Tajmer 2
 • Alarm specjalny
 • Alarmy pożarowy
 • Alarmy napadowy
Dla każdego z tych zdarzeń określamy przypisanie (TAK / NIE), co umożliwia sumowanie na tym wyjściu wielu zdarzeń.

5.d.2. Wyjście W2.  Konfiguracja/Wyjścia ®

Identycznie jak dla poprzedniego punktu ale do wyjścia W2

5.d.3 Wyjście W3.  Konfiguracja/Wyjścia ®

Identycznie jak dla punktu 5.d.1. ale do wyjścia W3

5.d.4 Wyjście W4.  Konfiguracja/Wyjścia ®

Identycznie jak dla punktu 5.d.1. ale do wyjścia W4

5.e. Odbiór DCF.  Konfiguracja ®

Określa tryb odbioru danych z odbiornika radiowego DCF.

- Odblokowany - zezwolenie na odbiór i ustawienie zegara niezależnie od aktualnej wartości czasu i daty.

- Zablokowany - odbiór danych zablokowany 

- Korekta (do 5min) - odbiór odblokowany, ale ustawienie zegara jest możliwe tylko, gdy różnica czasu między danymi odczytanymi z odbiornika a czasem wewnętrznym jest mniejsza niż 5 minut.

5.f. Czas letni-zimowy.  Konfiguracja ®

(Nie zmieniaj - Zmiana dozwolona)

Funkcja umożliwia określenie, czy zegar ma automatycznie zmieniać czas na letni i zimowy (zgodnie z przyjętymi zasadami tzn. w nocy z soboty na niedzielę, w ostatnią niedzielę marca i października).

5.g. Zmiana kodu.  Konfiguracja ®

Służy do zmiany kodu wejścia. W pierwszym etapie należy wpisać stary kod wejścia, a następnie nowy. Nowy kod należy zapamiętać,ponieważ od tej chwili będzie to obowiązujący kod i wszystkie funkcje będą dostępne dopiero po wpisaniu prawidłowego kodu.

6. Serwis. ®

6.a. Podgląd DCF.  Serwis ®

Funkcja umożliwia odczyt aktualnie odbieranego bitu danych z odbiornika DCF. Jest ona szczególnie użyteczna przy określaniu miejsca najlepszego odbioru. Wyświetlany jest aktualny numer bitu (0..58) i wartość (0 lub 1). W przypadku błędów - pojawia się komunikat : "Błąd odbioru", natomiast jeżeli brak połączenia z odbiornikiem lub odbiornik jest uszkodzony, wówczas wyświetlany jest komunikat : "Zanik odbioru".

6.b. Ostatnia synchronizacja.  Serwis ®

Wyświetla datę i czas ostatniej synchronizacji z odbiornikiem DCF (synchronizacji tj. przepisania do sieci odczytanego z odbiornika czasu - jest to możliwe tylko pod warunkiem prawidłowego odebrania wszystkich bitów danych i kontrolnych sygnału. W przypadku błędów czas nie jest przepisywany, a zegar - matka liczy własny czas).

6.c. Historia alarmów.  Serwis ®

Umożliwia przeglądanie historii alarmów (kolejność, rodzaj, datę i czas zgłaszania dla ostatnich 20 alarmów) przy pomocy klawiszy   i , . Można ją także skasować wciskając przy przeglądaniu klawisz   i dalej odpowiadając na pytanie (TAK/NIE).

6.d. Pomiar czas 1s.  Serwis ®

Umożliwia pomiar czasu okresu zegara RTC. 

Uwaga .

Po wybraniu tej funkcji nie działają klawisze. Zakończenie jej nastąpi automatycznie po upływie 1 minuty.
6.e. Kalibracja temperatury.  Serwis ®

Umożliwia kalibrowanie pomiaru temperatury przez zegar -córkę. Operację taką powinno się przeprowadzać każdorazowo przy pierwszej instalacji zegara (gdy wykorzystywany jest pomiar temperatury) lub przy wymianie czujnika temperatury.

Warunki kalibracji:

- zegar musi być połączony ze sterownikiem "Master" za pomocą łącza RS485,

- kalibracja powinna być przeprowadzana w temperaturze pokojowej,

- potrzebny będzie termometr wzorcowy.

Po wybraniu funkcji Serwis/Kalibracja temperatury w Menu zegara - matki, określamy Numer portu (adres zegara nadawany w punkcie 3.a), wciskamy klawisz   i na wyświetlaczu pojawi się temperatura mierzona przez dany zegar. Następnie używając klawiszy   lub   ustawiamy nową wartość (zgodną ze wzorcem) i zatwierdzamy klawiszem 

6.f. Wersja programu.  Serwis ®

Umożliwia odczytanie wersji aktualnie zainstalowanego w zegarze ZC-1 oprogramowania.


Uwaga!

W przypadku, gdy użytkownik zapomni kod wejściowy, możliwe jest przywrócenie kodu fabrycznego tzn. "1111". 
W tym celu należy przejść do opcji wyświetlania bieżącego czasu i daty, następnie wciskając dowolny klawisz, przejść do wpisywania kodu wejścia. Jako kod wejścia w tę funkcję, należy wpisać : "AABB" i przejść do drugiej fazy, tj. wpisywania numeru seryjnego.

Numer seryjny jest niezmienny, ale jest specyficzny (niepowtarzalny) dla każdego sterownika Master. Jest nadawany przez producenta i dostarczany klientowi wraz z dokumentami zakupu. Po wpisaniu poprawnego kodu seryjnego, pojawi się napis: "Przywrócono kod fabryczny." Od tej chwili do obsługi należy używać kodu "1111"(można go też oczywiście zmienić na inny - patrz Zmiana kodu). 

Do tablicy opisującej strukturę Menu Głównego Do opisów programowania poszczególnych funkcji Do opisu poszczególnych zegarów


© PUH Progres Bydgoszcz 1999- 2012  (BM)
Opis sieci zegarów cyfrowych TimeLine produkcji PUH Progres Bydgoszcz , zegary sieciowe, sieci zegarów oraz synchronizacja czasu DCF, synchronizacja GPS ,zegary analogowe impulsowe, sterowanie zegara