Opisy poszczególnych zegarów sieci TIMELINE

Do tablicy opisującej strukturę Menu Głównego Do opisów programowania poszczególnych funkcji Do opisu poszczególnych zegarów

Zegar - matka (Master lub centralny) ZC-1

A. Rozpoczęcie pracy.

Po włączeniu napięcia zasilania zegara matki, na wyświetlaczu na okres ok. 3 sek. pojawi się napis:

 TIME LINE- Master  
 v1.0 @98\PROGRES

Następnie pojawi się napis:

 DATA    :   99.05.04
 CZAS    :   16:58:51

czyli wyświetlanie aktualnej daty i aktualnego czasu. Jest to podstawowy wygląd ekranu zegara centralnego (matki) ZC-1 .

Klawiatura składa się z 4 klawiszy  Klawisz zwiększania wprowadzonej danej lub pozycji Menu  Klawisz zmniejszania wprowadzonej danej lub pozycji Menu  Klawisz wycofania się z wprowadzania danych lub do wyższej pozycji Menu  Klawisz zatwierdzania wprowadzonych danych lub pozycji Menu

Klawisze    i    służą do zwiększania lub zmniejszania aktualnie wpisywanej wartości ( np. daty, czasu lub innego parametru ) lub zmiany pozycji Menu. Klawisz    służy do potwierdzenia wybranej funkcji lub ustawionej wartości parametru. Klawiszem    wracamy do wyższego poziomu menu.

Wciśnięcie dowolnego klawisza powoduje przejście w tryb wpisywania kodu wejścia. Wpisanie prawidłowego kodu daje możliwość programowania i przeprogramowywania parametrów całej sieci zegarów i algorytmów obsługi urządzeń wykonawczych (zewnętrznych), zapisanych przez użytkownika ) . Miejsce wpisywania sygnalizowane jest migającym kursorem.

 * KOD WEJŚCIA *
 Podaj kod > 1

Aby wejść do menu programu należy wpisać prawidłowy kod złożony z 4 znaków ( cyfr lub liter ) Kod fabryczny wynosi 1111.

Wpisywanie kodu:
- przy pomocy klawiszy    lub    zmieniamy bieżący znak kodu
- potwierdzamy klawiszem   . kursor przesuwa się do następnej pozycji i powtarzamy powyższe czynności 3 razy.
Po poprawnym wpisaniu kodu przechodzimy do programowania. Na wyświetlaczu pojawi się napis:

 MENU GŁÓWNE
 Ustawianie

Uwaga:

Jeżeli przez czas 1 min nie wciśniemy żadnego następnego klawisza program przejdzie do wyświetlania daty i czasu.

B. Programowanie.

Należy wejść do menu głównego - tzn. aby w górnym wierszu wyświetlany był napis "MENU GŁÓWNE". Jeżeli jest inaczej należy użyć klawisza    odpowiednią ilość razy.

Menu Główne

Ustawianie: klawiszem    i    zmieniamy opcje programowania.

Każda z wyżej wymienionych opcji posiada swoje podmenu do którego wchodzimy wciskając  , a których struktura pokazana jest w tabelce Struktura Menu ZC-1.Zegar pokojowy - (córka) ZP-1

A. Funkcjonalność.

* Pracujący w sieci TIME-LINE ale także może pracować samodzielnie *

Zegar zawiera 4 wyświetlacze 7 segmentowe oraz 2 klawisze    i    służące do zmiany wyświetlanej informacji oraz programowania niektórych parametrów zegara. Zasilany jest z dostarczanego razem z nim zasilacza zewnętrznego 15V AC lub DC.

Zegar umożliwia wyświetlanie 3 informacji:

 • Czasu GG:MM (godziny i minuty),
 • Daty DD.MM (dzień i miesiąc),
 • Temperatury .

Informacja może być wyświetlana w sposób ciągły np. tylko czas lub temperaturę albo cyklicznie zmieniana co pewien czas (np. przez 5s czas, 2s temperatura iTD.).

Zegar przystosowany jest do pracy w sieci, która składa się z jednego nadrzędnego sterownika zegara -matki ZC-1 oraz większej liczby zegarów ZP-1, ZK-1 lub ZK-1/2, połączonych dwuprzewodowym łączem RS-485. Sterownik ZC-1 wysyła cyklicznie informację o czasie i dacie, dlatego wszystkie zegary wyświetlają identyczny czas. Ponadto sterownik ZC-1 umożliwia programowanie parametrów każdego zegara.

W celu identyfikacji, każdy zegar mający pracować w sieci, musi mieć nadany własny niepowtarzalny numer (tzw. Numer portu). Numer ten wyświetlany jest przez zegar bezpośrednio po włączeniu zasilania, przez około 5s. Fabrycznie każdy zegar ma nadany numer '00'. Numer ten można zmieniać tylko za pomocą sterownika zegara - matki ZC-1.

Każdy zegar umożliwia pomiar temperatury (pod warunkiem dołączenia czujnika temperatury) w zakresie od -40 do +60 C. Posiada także wyjście do sterowania ogrzewaniem pomieszczenia (załącza np: elektryczny grzejnik olejowy) umożliwiając uzyskanie w ten sposób stabilnej temperatury w pomieszczeniu. Ustawiana jest temperatura na dzień i na noc, oraz pory (godziny) przejść dzień-noc i noc-dzień.

B. Programowanie.

Programowanie zegara można przeprowadzić zdalnie i lokalnie.

Programowanie zdalne.

Programowanie zdalne przeprowadza się za pomocą Zegara centralnego ZC-1.

Pozwala ono ustawić następujące parametry zegara:

Kalibracja temperatury
powinna być wykonywana po instalacji nowego czujnika temperatury, ze względu na rozrzuty parametrów czujników .

Warunki kalibracji:

 • - zegar musi być połączony ze sterownikiem ZC-1 za pomocą łącza RS485,

 • - kalibracja powinna być przeprowadzana w temperaturze pokojowej,

 • - potrzebny będzie termometr wzorcowy.

Po wybraniu w 'zegarze - matce' funkcji "Serwis\Kalibracja" ,określamy Numer portu (adres zegara), wciskamy klawisz   i pojawi się temperatura mierzona przez dany zegar. Następnie używając klawiszy    lub    ustawiamy nową wartość (zgodną z odczytem termometru wzorcowego) i zatwierdzamy klawiszem  .

Weekendy

W zegarze ZP-1 możliwe jest także zmienianie czasowe ustalonego okresu trwania tzw. weekendu. Ten tryb pracy ma swoje oddzielne ustawienia, opisane w pkt. 3.g. obsługi Menu Głównego zegara - matki. Z klawiatury ZP-1 możemy wybrać opcję "Weekend" i ustawić czas trwania (do 99 godz) w momencie opuszczania pomieszczenia np: przed okresem wolnym od pracy. Ustawiony czas nakłada się (suma logiczna) na zaprogramowany z matki standardowy czas weekendu. Pozwala to łatwo zrealizować weekendowy program ogrzewania dla różnego rodzaju dłuższych okresów świątecznych czy przerw w pracy, a także dodatkowe dni wolne w środku tygodnia. Poniższa tabela ilustruje sposób sumowania czasów tych dwóch trybów pracy:

Przypadek 1
Czas ustawiony ręcznie      
Weekend zaprogramowany z zegara-matki   
Wynikowy czas weekendu    

Przypadek 2
Czas ustawiony ręcznie      
Weekend zaprogramowany z zegara-matki   
Wynikowy czas weekendu    

Przypadek 3
Czas ustawiony ręcznie      
Weekend zaprogramowany z zegara-matki   
Wynikowy czas weekendu    

Programowanie lokalne.

Programowanie lokalne umożliwia ustawianie niektórych parametrów bez potrzeby używania sterownika zegara matki ZC-1. Wykonywane jest za pomocą 2 klawiszy umieszczonych na przedniej stronie zegara ZP-1 - po uaktywnieniu trybu ustawiania.

Tryb ustawiania (migający wyświetlacz) uaktywnia się przez jednoczesne wciśnięcie obu klawiszy. Wyświetlona zostanie migająca nazwa parametru:

 • °C dn  -  - (temperatura w dzień)
 • °C nc  -  - (temperatura w nocy)
 • Pd-n   -  - (pora dzień-noc) (GG MM)
 • Pn-d   -  - (pora noc-dzień) (GG MM)
 • Czas   -  - (format GG:MM)
 • Data   -  - (format dd.mm)
 • Weekend-  - (format liczba godzin)

Używając klawiszy    lub    wybieramy żądany parametr i ponownie wciskamy oba klawisze jednocześnie.
Wówczas wyświetlona zostanie migająca wartość parametru.  

Teraz dokonujemy korekcji wartości parametru (klawisze    i   ), po czym zatwierdzamy wciskając oba klawisze jednocześnie. Przy ustawianiu czasu najpierw ustawiamy godziny a potem minuty.

Jeśli chcemy zrezygnować z ustawiania ( np. na skutek pomyłki), to nie należy wciskać żadnego klawisza przez ok. 10s, wówczas zegar przejdzie do normalnego trybu wyświetlania.

Zegar korytarzowy - (córka) ZK-1

A. Funkcjonalność.

Uwaga.

Zegary ZK-1 i ZK-1/2 oraz ZZ-1 są identyczne z punktu widzenia funkcjonalności i programowania. Różnią się jedynie konstrukcją mechaniczną i przeznaczeniem. Dlatego omówione zostaną w tym punkcie razem.

Zegar zawiera 4 duże (100mm) wyświetlacze 7 segmentowe oraz gniazda umożliwiające dołączenie go do sieci (dwużyłowe łącze RS485), w celu wymiany informacji ze sterownikiem tej sieci . Umożliwia to także programowania niektórych parametrów zegara. Zasilany jest z dostarczanego w komplecie zasilacza zewnętrznego 15V AC lub DC.

Zegar umożliwia wyświetlanie 3 rodzajów informacji:

 • Czasu GG:MM (godziny i minuty),
 • Daty DD.MM (dzień i miesiąc),
 • Temperatury .

Informacja może być wyświetlana w sposób ciągły np. tylko czas lub temperatura albo cyklicznie zmieniana co pewien czas (np. przez 5s czas, 2s temperatura iTD.).

Zegar przystosowany jest do pracy w sieci, która składa się z jednego nadrzędnego sterownika zegara -matki ZC-1 oraz większej liczby (do 99) zegarów ZP-1, ZK-1 lub ZK-1/2, połączonych dwuprzewodowym łączem RS-485. Sterownik ZC-1 wysyła cyklicznie informację o czasie i dacie, dlatego wszystkie zegary wyświetlają identyczny czas mogący automatycznie dostosowywać się do zmian związanych z porą roku (Czas letni- zimowy), a także dostrajać czas do nadawanego sygnału radiowego DCF- o ile zegar - matka jest wyposażony w odbiornik sygnału DCF. Ponadto sterownik ZC-1 umożliwia programowanie wszystkich parametrów każdego zegara.

W celu identyfikacji, każdy zegar mający pracować w sieci, musi mieć nadany własny niepowtarzalny i nieulotny numer (tzw. Numer portu). Numer ten wyświetlany jest przez zegar bezpośrednio po włączeniu zasilania, przez około 5s. Fabrycznie każdy zegar ma nadany numer '00'. Numer ten można zmieniać tylko za pomocą sterownika zegara - matki ZC-1.

Każdy zegar umożliwia pomiar temperatury (pod warunkiem dołączenia czujnika temperatury - CT) w zakresie od -40 do +60 C. Posiada także wyjście do sterowania ogrzewaniem pomieszczenia (załącza poprzez przekaźnik EW np: elektryczny grzejnik olejowy) umożliwiając uzyskanie w ten sposób stabilnej temperatury w pomieszczeniu. Ustawiana jest temperatura na dzień i na noc, oraz pory (godziny) przejść dzień-noc i noc-dzień, a także czas trwania tzw. weekendu w którym realizowana jest tylko temperatura "nocna"

B. Programowanie.

Programowanie zegara można przeprowadzić wyłącznie  zdalnie.

Programowanie zdalne.

Programowanie zdalne przeprowadza się za pomocą Zegara- matki ZC-1.

Pozwala ono ustawić następujące parametry zegara podległego (córki):

Do tablicy opisującej strukturę Menu Głównego Do opisów programowania poszczególnych funkcji Do opisu poszczególnych zegarów

 
  

© Progres s.c. Bydgoszcz 1999  (BM)